2552-06-19

Topic-Leader of Globalization

The eloquence from Barack Obama when he got the President of republic of America as he declared that '' America can come back to the leader of world again '' so this time our world meet with the business critical. If looking back about 8 years ago when Bush is the president of America he trespass Iraq and oppress every countries so America was the cause of the business critical.
After the word war II and the cold war America tries to be the leader of th world as America will set game of '' New world formatich'' and Globalization for every country to follow them but America must borrow cash from another country so the power not be in hands by one self same before. In the meeting of ASEM at Beijing on 2008 the leader of European and Asain said about the new business world but everything can't start if without America.
However This time not have the other Great power to take ponsibities about donate cash for Tuberculosis, Malaria and HIV to world capital and not have other coutry can pay the expense to the United nations as America paies 25% although China as paies 21% and can't to take responsilities same America .
The world will change the old point to complicated system . America just permissive for other coutry such as China, India, Brazil, Russia as can share the power for participate success so Globalization for this time are particapation every Great power as the America be the majority.
คำแถลงการของ บารัค โอบามา เมื่อวันเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาซึ่งโอบามา ได้กล่าวไว้ว่า อเมริการจะหวนกลับมาเป็นผู้นำโลกอีกครั้ง ซึ้ง ณ เวลานี้ โลกกำลังประสบกับปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ และหากมองย้อนกลับไป ซักเมื่อ8ปีที่แล้ว เมื่อ บูชยังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดี เขามักล่วงล้ำอธิปไตยของอิรัก และ ใช้กำลังข่มเหงประเทศต่างๆอาจกล่าวได้ว่าอเมริกาก็คือตัวการที่ก่อให้เกิดวิกฤติอยู่ขณะนี้นี่เอง
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2 และสงครามเย็น อเมริกาเองก็พยายามทำตัวเป็นผู้นำโลก ซึงพยามยามสร้างกฎโดยตัวเองเป็นผู้นำเกม ให้ประเทศต่างๆทำตาม แต่อเมริการกลับต้องยืมเงินจากประเทศอื่นๆดังนั้นอำนาจก็ไม่ได้อยู่ในมืออเมริการอีกต่อไป ในการประชุม ASEM ณ กรุงปักกิ่ง ปี 2008 ซึ่งผู้นำทั้งยุโรปและเอเชียต่างพูดถึงเศรษฐกิจโลกใหม่ แต่จะเป็นไปไม่ได้เลยหากขาด ผู้นำอย่างอเมริกา
อย่างไรก็ตาม ณ เวลานี้ไม่มีชาติใดมีความสามารถอย่างอเมริกาที่สามารถรับผิดชอบบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศลมากมาย เกี่ยวกับโรคเอดส์ มาลาเลีย หรือวัณโรค และอเมริกาก็เป็นผู้จ่ายเงินแก่สหประชาชาติราว25% ซึ่งมากที่สุดในโลก หรือแม้แต่จีนที่บางคนมากว่าอาจก้าวสู่ผุ้นำโลกคนใหม่ก็ จ่ายเพียง 21% และไม่มีความสามารอย่าง อเมริการที่จะบริจาคเงินมากมายมหาศาลได้
ดังนั้นโลกของเรา ควรเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจแบบเก่าเป็นระบบที่ซับซ้อนมากขึ้น อเมริกาเองต้องยอมรับประเทศอื่นมากขึ้นไม่ว่าจะ จีน บราซิล อินเดียหรือ รัซเซีย ซึ่งควรแบ่งปันอำจเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน
ดังนั้น โลกโลกาภิวัฒน์ ณ เวลานี้ คือเวลาของการร่วมือกันดดยแกนนำสำคัญคือสหรัฐอเมริกา


Informations From http://www.the-thainews.com/analized/inter/int290152_11.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น