2552-09-19

International strategic Analysis

ซึ่งวิเคราะห์จากองค์ประกอบภายในและภายนอก
-องค์ประกอบภายในคือดูจาก value chain คือการวิเคราะห์จากองค์ประกอบภาพรวมทั้งองค์กร
  • ปัจจัยพื้นฐานหลัก-การขนส่งปัจจัยการผลิต

-กระบวนการผลิต

-การขนส่งสินค้าสู่ผู้บริโภค

-การตลาด

-การบริหารจัดการ

  • ปัจจัยพื้นฐานสนับสนุน-ปัจจัยด้านสาธารณูปโภค

-การบริหารทรัพยาการมนุษย์

-เทคโนโลยี

-การจัดการ

การกำหนดกลยุทธ์ระดับนานานชาติ

กลยุทธ์ในการจัดการของบริษัทข้ามชาติ ซึ่งวิเคราะห์จากการแบ่งอำนาจการบริหาร แลโครงสร้างขององค์กร

1.กลยุทธ์ระหว่างประเทศ-เป็นการรวมอำนาจศุ่ส่วนกลางต้องการความเป้ฯเอกภาพ

2.กลยุทธ์การปรับหาท้องถิ่น-เป็นการกระจายอำนาจ สู่ความต้องการผู้บริโถฃภคดดยตรง

3.กลยุทธ์ที่มุ่งสร้างความเป็นสากล-เน้นสร้างมาตรฐานหรือความเป็นเอกภาพแก่ตัวสินค้า

4.กลยุทธ์ข้ามชาติ-เป็นการผสมผสานทุกๆวิธีการ

สุดท้ายคือการประเมิน ควบคุม และปรับกลยุทธ์ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ ขององค์กรทั้งภายนอกภายใน ซึ่งอาจมีปะญหา โดยวิเคราะห์จากงบการเงิน หรือในระดับมหัพภาค และจุลภาค

Information : http://school.obec.go.th/keansapitayakom/business/co_nation.htm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น